matematyka.net

Polski Portal Matematyczny

Liczby dodatnie, to liczby większe od zera. W zbiorze liczb dodatnich są wykonalne działania dodawania, mnożenia, dzielenia, a więc suma, iloczyn i iloraz liczb dodatnich są liczbami dodatnimi. Liczby rzeczywiste mniejsze lub równe zeru są nazywane liczbami niedodatnimi. Liczby nieujemne to liczby rzeczywiste większe lub równe zeru.