nowa matematyka
wiedzmin
reklamy
hydrografika

Co w tej sprawie mówią przepisy?


Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 21 marca 2001 r.

w sprawie warunków i sposobu oceniania, klasyfikowania i promowania uczniów i słuchaczy oraz przeprowadzania egzaminów i sprawdzianów w szkołach publicznych.

Rozdział 5 - Egzamin maturalny.

Załączniki do rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia 21 marca 2001 r. (poz.323)

Załącznik nr 1
Warunki i sposób przeprowadzania egzaminu dojrzałości

§ 13.
1. W czasie trwania części pisemnej egzaminu dojrzałości zdający nie powinni opuszczać sali. W szczególnie uzasadnionych przypadkach, przewodniczący komisji lub przewodniczący zespołu egzaminacyjnego może zezwolić zdającemu na opuszczenie sali, po zapewnieniu warunków wykluczających możliwość kontaktowania się zdającego z innymi osobami, z wyjątkiem osób udzielających pomocy medycznej.
2. Na czas nieobecności, o której mowa w ust. 1, zdający przekazuje pracę egzaminacyjną jednemu z członków komisji, który zaznacza na niej czas trwania nieobecności.
3. W czasie trwania części pisemnej egzaminu dojrzałości zdający są obowiązani do samodzielnej pracy. Dopuszczone jest korzystanie z tablic matematycznych, kalkulatorów i słowników języków obcych, przygotowanych przez komisję.
4. Zdający, który podczas części pisemnej egzaminu dojrzałości korzysta z niedozwolonych form pomocy lub zakłóca prawidłowy przebieg egzaminu, podlega skreśleniu z listy zdających przez przewodniczącego komisji. Przepisy § 30 ust. 1 stosuje się odpowiednio.


Jak rozumieć przepisy?

    Jak czytamy wyżej, przepisy nie precyzują rodzajów tablic matematycznych. Od lat każde tablice matematyczne dostępne w sprzedaży, były zatem dopuszczane do używania w trakcie matury. Nie było też do tej pory żadnych ograniczeń pod tym względem ze strony ustawodawcy. Myślimy więc, że Ministerstwo, Komisje egzaminacyjne i maturzyści pojmowali sprawę tablic w tym samym duchu.

Redakcja


Stanowisko Ministerstwa Edukacji Narodowej i Sportu

Na stronie Internetowej MENiS (www.men.waw.pl) znajdujemy następujący odnośnik dotyczący sprawy tablic:

Informacja dla maturzystów
    W związku z pytaniami uczniów, kierowanymi do Ministerstwa Edukacji Narodowej i Sportu, zapewniamy wszystkich abiturientów, że w czasie trwania części pisemnej egzaminu dojrzałości, dopuszczone jest korzystanie z tablic matematycznych, kalkulatorów i słowników języków obcych, przygotowanych przez komisję egzaminacyjną.
    Tak stanowi załącznik nr 1 do rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia 21 marca 2001 roku.
    Powyższa zasada obowiązuje niezmieniona od 1991 roku (zarządzenie Ministra Edukacji Narodowej w sprawie przeprowadzenia egzaminu dojrzałości).

Rzecznik Ministra
Małgorzata Szelewicka

O stanowisku MENu

    Nie znamy daty umieszczenia tej adnotacji na stronie internetowej Ministerstwa, zatem nie wiemy czy napisano ją przed pismem Pani Dyrektor A.Szyszki do kuratorów, czy też po nim. Notatka ta, napisana bardzo dyplomatycznie, milczy w najważniejszej sprawie, nie dementując ani nie popierając interpretacji tablic matematycznych w wyżej omawianym piśmie. Przypomina tylko o od dawna obowiązującym przepisie. Czy zatem można na jej podstawie nie zgodzić się z nową interpretacją tablic? Nie wiemy!?.

Redakcja


PROTEST OTWARTY

Wydano nowe tablice

Matura bez tablic - początek artykułu


Dzisiaj mamy:
środa, 12 grudnia 2018
Znane cytaty:
Wszystkie zjawiska natury są tylko matematycznymi konsekwencjami niewielkiej liczby niewzruszonych praw. Pierre Simon de Laplace
Uwaga
Portal posiada rozgraniczenia, między częścia czystą-dopracowaną a brudną-niedopracowaną. Wszystkie linki do dokumentów "brudnych" są koloru szarego.
Chcesz pomoc?
Jesli chcialbys pomoc w rozwiazywaniu zadan potrzebujacym, podaj swoj adres e-mail:


Szukaj w portalu
Wpisz słowo lub wyrażenie do szukania:

Gdzie szukać:
Copyright © 1999-2006 matematyka.net

matma.net.cgi v1.0